چهارشنبه 15 مهر‌ماه سال 1388
تصاویری از تعزیه

 

  حاج علی ترابی

 

رضا حیدری

 

 

محمد رضایی 

 

رضا مشایخی 

   

 

مرحوم هاشم فیاض

 

مرحوم علی محمد حجازی مهر 

 

مرتضی صفاریان 

 

اسماعیل محمدی 

 

ابوالفضل منبتکار 

 

 

 

داوود آبایی 

 

حسن برکتی 

 

سید محمد امینی