سه‌شنبه 14 مهر‌ماه سال 1388
نسخه قدیمی از تعزیه

نسخه تعزیه